เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย

ทม.แม่เหียะ เปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย                                  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงเสียงประชามติ 

          ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายตำบล                 แม่เหียะ สถานศึกษาในตำบลแม่เหียะ รวมไปถึงห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ ที่จัดส่งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ออกเสียงในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติโดยพร้องเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล