เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ

พสกนิกรเมืองแม่เหียะ ร่วมจิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10 วันที่23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ หมู่บ้านเพชรบุรินทร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ มทบ.ที่33 กองพันพัฒนาที่3 เทศบาลตำบลหนองควาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนเพชรบุรินทร์ และจิตอาสาพระราชา ประชาชนเมืองแม่เหียะ พร้อมใจ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้ “โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาล ที่ 10 ครั้งที่3 ดำเนินการขุดลอกลำคลองถนนเชียงใหม่-ฮอด เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ และตำบลหนองควาย โดยได้รับความร่วมมือจาก จากมณฑลหารบกที่ 33 และกองพันพัฒนาที่ 33 นำกำลังทหารกว่า 50 นาย พร้อมทั้งพสกนิกรจิตอาสา กว่า 100 คน ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในครั้งนี้ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จากข้อสั่งการของ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบแนวทางให้ไปดำเนินงานในการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำ หรือพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ โดยให้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ช่วยกันฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะเพื่อสะดวกในการระบายน้ำ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันขุดลอก คูคลองขยายแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช และขยะตามแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มการกักเก็บน้ำร่วมถึงทำทางระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอุทกภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับ มณฑลที่ 33 กองพันพัฒนาที่ 33 จึงร่วมกับ อปท.ข้างเคียง ที่มีส่วนร่วม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือองค์กร 28 เครือข่าย ชมรมจิตอาสาพระราชาเมืองแม่เหียะ ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะซึ่งเป็นพื้นที่กลางน้ำ ก่อนระบายเข้าสู่คลองแม่ข่า ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เรื่อยมา จนถึงครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 เป็นลำคลอง เชื่อต่อระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะและเทศบาลตำบลหนองควาย ระยะทาง กว่า 500 เมตร ซึ่งประสบปัญหา ผักตบชวาและวัชพืชขวางการไหลของน้ำ จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการ คาดว่าใช้เวลา 2 วัน จะแล้วเสร็จ และจะได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจลำเหมือง และลำคลองในพื้นที่ เพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำทั้งตำบลแม่เหียะ ต่อไป

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า (kick off)อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นาย ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน ราชการ ตำรวจ ทหาร สถานศึกษา ประชาชนจิตอาสา.ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า (kick off)อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561โดยท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ในการนี้ได้ร่วมปลูกต้นพยุงและทำแนวกันไฟ ร่วมกับพลังมวลชน ณ เชิงบันไดนาค วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่