เทศบาลเมืองแม่เหียะยินดีต้อนรับ
ลักษณะภูมิประเทศ

แผนที่ตั้งแสดงที่ตังเทศบาลเมืองแม่เหียะ


สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยอยู่ห่างจาก
     สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 3 กิโลเมตร จากถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
     - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สุเทพ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     - ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองควาย ต.สันผักหวาน อ.หางด
     - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับต.หนองควาย ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่


คำขวัญประจำตำบลแม่เหียะ "ดอยคำพันสี่ร้อยปี ประเพณีเลี้ยงดง สรงน้ำพระธาต ถิ่นปราชญ์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินขอ น้ำแม่เหียะหล่อชีวี " การคมนาคม มีถนนสายหลัก อันได้แก่ (1) ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ - ฮอด (2) ทางหลวงหมายเลข 121 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – หางดง (คลองชลประทาน) (3) ทางหลวงหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่ จำนวนพื้นที่ภายในตำบลแม่เหียะ
ตำบลแม่เหียะ มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 24.405 ตารางกิโลเมตร โดยจำแนกออกเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ = 0.56 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 350 ไร่ หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ = 5.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3,437.5 ไร่ หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ = 9.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 6,050 ไร่ หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ = 2.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,656.25 ไร่ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ = 2.02 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,262.5 ไร่ หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ = 0.56 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 350 ไร่ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ = 1.50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 937.5 ไร่ หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ = 0.27 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 168.75 ไร่ หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ = 0.068 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 42.5 ไร่ หมู่ที่ 10 มีพื้นที่ = 1.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 750 ไร่ ข้อมูลด้านประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร (คน)
    ชาย หญิง รวม
1 บ้านตำหนัก 560 553 634 1,187
2 บ้านอุโบสถ 1,295 858 976 1,834
3 บ้านป่าจี้ 1,196 835 1,001 1,836
4 บ้านท่าข้าม 2,545 1,489 1,877 3,366
5 บ้านดอนปิน 1,817 1,646 1,948 3,594
6 บ้านใหม่สามัคคี 688 611 731 1,342
7 บ้านตำหนักใหม่ 1,065 845 845 1,809
8 บ้านวรุณนิเวศน์ 343 378 470 848
9 บ้านไทยสมุทร 284 273 360 633
10 บ้านป่าเป้า 1,212 651 786 1,437
  รวมทั้งสิ้น 11,005 8,148 9,772 17,920

**** ข้อมูล ณ. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ****

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183   E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 www.maehia.go.th